Добромир Симидчиев

Изпълнителен директор, Член на Съвета на Директорите

Dobromir SimidchievДобромир Симидчиев е международно признат експерт и мениджър с богат опит в областта на разработването на политики, стратегическо и инвестиционно планиране, управление на промяната. Доказан специалист в ефективно и дългосрочно управление на активи и инженерни услуги във водния сектор.

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 2011-2014 по времето на три правителства на България.
Завършва УАСГ с най-високо отличие и с няколко академични награди за успехи и най-високи резултати по специалност “Водоснабдяване и Канализация” – Пречистване на води. Магистър е и по бизнес администрация – финансово управление – от Университета на Сиатъл, САЩ.
В зората на професионалната си кариера стартира като проектант в областта на пречиствателните води и работи по няколко ключови проекти по програма ИСПА.

От 2004-та продължава професионалната си кариера в СОФИЙСКА ВОДА АД на длъжност Технически асистент на Директор Експлоатации и поддръжка където персонално управлява няколко важни за дружеството проекти, като:

  1. Реконструкция и модернизация на стопанството за неутрализиране на утайки в ПСОВ Кубратово.
  2. Осигуряване на техническа подкрепа на Столична Община по подготовка за кандидатстване по проект ИСПА.
  3. Продажба на намалени газови емисии от ПСОВ Кубратово.

Става „Служител на годината“ за групата „Юнайтед Ютилитиз“ за 2005 година. През този първоначален период минава успешно редица вътрешни обучения и е номиниран за ключов служител с индивидуална програма за кариерно развитие.

През периода 2006-2007 година минава през серия мениджърски позиции в компанията като мениджър „Транспорт“ и мениджър „Аварии и поддръжка“, където постига определени ефективности и подобрения в областта на безопасността и здравето при работа.

От края на 2007-ма до 2011-та год. Добромир Симидчиев изпълнява една от най-отговорните позиции в компанията – Директор „Капиталови Дейности“ и за този период Добромир и екипът му преминават през няколко ключови етапи, които довеждат до успешно изпълнение и удвоен обем инвестиции през 2008 година и утроен обем през 2009 спрямо 2007.

През 2010 година, на база постигнатите високи резултати, към екипа на Добромир Симидчиев преминават всички технически услуги от инвестиционния процес на СОФИЙСКА ВОДА АД, а самият той е активна част в процеса на корпоративна интеграция с VEOLIA Group.
В края на 2011-та година Добромир Симидчиев е поканен за Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, където успява да изгради ясна концепция както за самата ВиК реформа, така и за нейното поетапно изпълнение.

За времето през което Добромир Симидчиев е Заместник-Министър успява да стартира и реализира няколко стратегически важни за индустрията акценти: промяна в Закона на водите; правилник за работа на асоциациите по ВиК, наредба за изискванията към ВиК операторите, личен принос към създаването на наредбата за оразмеряване, строителство и експлоатация на канализационни системи, промени в множество закони и наредби, няколко ключови инициативи за сектора и т.н.

Една от най-важните цели на Добромир Симидчиев по време и на трите правителства е била създадената дългосрочна десет годишна стратегия за ВиК сектора на България, която и към момента се изпълнява.

Като резултат от неговите и на много други хора усилия буксувалата дълго време реформа най-после започва и постепенно набира скорост, като гаранцията за успешното и провеждане е в достигането на точката на необратимост.

Добромир Симидчиев напуска Министерството през 2014-та г. по собствено желание и продължава професионалното си развитие в една от най-големите инфраструктурно строителни компании у нас като Главен Изпълнителен Директор. За краткото си управление Добромир Симидчиев поема предизвикателството да създаде нов облик на компанията и да създаде стабилна основа за по-добро бъдеще и ясен хоризонт напред.
Председател e на Съвета на Директорите на фонд ФЛАГ от 2012-та г. до сега.

Паралелно с това от Юли 2014-та съветва процеса по координация и изпълнение на реформата във ВиК сектора към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основната роля на Добромир Симидчиев и приносът му в ХИДРОЛИА АД ще бъде да предаде натрупания опит и професионални компетенции на клиентите на дружеството по конкретни казуси, както и да изгради мостът между бизнеса и институциите във ВиК сектора.