Живко Ценов

Член на Съвета на Директорите

Jivko TsenovОсновател и управител на една от най-бързо развиващите се консултантски компании за проектиране и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции.

Живко Ценов е строителен инженер, възпитаник на УАСГ. Още преди да завърши своето образование постъпва на работа като проектант в областта на пречистването на води и взима пряко участие в няколко значими проекти за България и региона.

През 2005 продължава професионалната си кариера като Главен инженер а в последствие и Старши Мениджър на отдел Канализация в „Софийска Вода“ АД. За това време Живко Ценов постига редица подобрения в ефективността на отдела, както и в областта на безопасността и здравето при работа. Под негово ръководство се внедряват машини за почистване на канализационната мрежа с рециклиране на използваната вода. Това е първият подобен проект на територията на България, който оказа осезаем ефект върху цялостното поведение на канализационната мрежа и намаляване броя на наводнените сгради в София.

В края на 2008 година. Живко Ценов е поканен да заеме позицията Старши Мениджър на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) Кубратово.

В продължение на три години под негово ръководство се изпълняват редица ключови проекти, значими за бъдещото развитие на пречистването на отпадъчните води на Столична община:

  • Изграждане на Ко-генерационна инсталация (CHP) в СПСОВ Кубратово –6.45 MW;
  • Реконструкция на механичното стъпало на СПСОВ Кубратово;
  • Интегриран воден проект за град София, ISPA мярка 2000/BG/16/Р/РЕ 001-Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор на СПСОВ Кубратово, доизграждане на канална помпена станция „Нови Искър” с тласкател и рехабилитация на канализационни колектори Нови Искър;
  • Стратегия за управление на утайките формирани при пречистване на отпадъчните води на Столична община до 2025 г.;

Благодарение на доброто изпълнение и на ефективното управление на всички тези проекти, СПСОВ Кубратово се превръща в едно от най-ефективните подобни съоръжения в Европа, с една от най-ниските цени за пречистване на отпадъчни води на стария континент.

В края на 2011 година Живко Ценов основава WEP – динамично развиваща се компания, която за последните няколко години има успешно реализирани над 20 значими инфраструктурни проекта в отрасъл ВиК.

Благодарение на натрупания с времето опит, доказаните професионални успехи и работата по големи и бутикови проекти ще позволят на Живко Ценов да предаде и надгради професионални компетенции сред клиентите на ХИДРОЛИА по конкретни казуси, изискващи нестандартни инженерни решения и внедряване на технологии, които ще доведат до ефективност и надеждност в експлоатацията на техните активи.