Партньорски Бизнес Модели

  • Абонаментно обслужване мониторинг, поддръжка, аварийна реакция и цялостна подкрепа в процесите по управление на ВиК активи
  • Изпълнение на инвестиционни проекти и последваща експлоатация
  • Договори с гарантиран резултат с цел въвеждане на „нива на услуги“ и постигане на оперативни спестявания
  • Индивидуални решения, включително опции за финансиране
  • Пълен аутсорсинг

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Извършва строителство на пречиствателни станции и депа за отпадъци и др. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно полагане.

Уотър Енвайро Проджект ЕООД

Фирмата се занимава със изготвяне на стратегии/стратегическо планиране, прединвестиционни проучвания, финансови, икономически и регулаторни анализи. Също така, изготвя идейни проекти, технически проекти, работни проекти и не на последно място предлага супервизия на място/Авторски надзор/.

Qubiqo

Qubiqo е инженерингова компания с фокус върху сектор ВиК. Ние сме експерти с богат национален и международен опит в управлението на ВиК съоръжения, съчетан със знания за работа с най-новите технологии за измервания и анализ.