Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

БЕНЗИНОСТАНЦИИ SHELL – СИ БИ АР И КОРПОРЪТ АУТСОРСИНГ ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО

 • Проектиране и изграждане на ЛПСОВ и водоснабдителни съоръжения
 • Подмяна на водопроводни и канализационни активи
 • Други водопроводни и канализационни услуги

ОБЩИ ДАННИ

Действията по строително-монтажните работи включват:

Обновяване и профилактика на дефектирали или увредени канализационни и водопроводни отклонения.

Подмяна на пречиствателни съоръжения, включително помпи, компресори и резервоари.

Изграждане на изцяло нови компактни многокомпонентни ЛПСОВ, съобразени с нуждите на съответния обект.

Възстановяване на тревни площи и ландшафт услуги след изграждането на ЛПСОВ.

ЕФЕКТ

В следствие на рехабилитационните работи по обектите, ЛПСОВ увеличават качеството и ефективността на работата си и постигат нужните резултати по отношение на пречистването на отпадъчните води от обектите.

АУТСОРСИНГ И АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Експлоатация и поддръжка на 10 броя ЛПСОВ
 • Изготвяне на документация, годишни доклади и други административни документи, пробовземане и собствен мониторинг

ОБЩИ ДАННИ

Екипът ни отговаря за 32 водоснабдителни съоръжения /сондажни кладенци/ и 10 броя пречиствателни съоръжения /ЛПСОВ/. Управлението и административната им поддръжка включва:

Ежемесечни посещения на технолози, електро и механо специалисти, извършване на мониторинг и отстраняване на аварии.

Редовно почистване и профилактика на канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения.

Подготвяне и предоставяне на необходими документи за представяне пред контролните органи.

Продължаване, преиздаване и изменяне на разрешителни за водоползване и заустване на отпадъчна вода.

ЕФЕКТ

Поемането на административното управление на активите на Си Би Ар И Корпорът Аутсорсинг ЕООД от Ходролиа АД гарантира професионално им изпълнение. Изготвянето на всички документи от специалисти в областта допринася за значително намаляване на сроковете за представянето и одобрението им от страна на контролните органи.

Редовните посещения от инженер-технолози спомага за превантивното отстраняване на дефекти и последващото предотвратяване на по-сериозни аварии.

АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

 • Поддръжка на административна документация за водовземни съоръжения (сондажи)
 • Пробовземане и собствен мониторинг на водовземни съоръжения(сондажи)
Проекти details
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00