Грижим се за чистотата на природата от 2015 г.
"Хидролиа" АД

Проекти

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизация на ВиК системата с цел да се намалят водните количества.

ОБЩИ ДАННИ

По време на изпълнението на оптимизацията е съставена програма от мерки, целяща намаляването на загубите на вода, а именно:

Зониране на водопроводната мрежа.

Откриване на течове по водопроводната мрежа посредством специализирана апаратура.

Управление на налягането по водопреносната мрежа.

Изграждане на водомерни шахти.

Подмяна на водопроводи, спирателни кранове.

ЕФЕКТ

Въпреки заложената договорна амбициозна цел от 1,000 м³/ден намаление на загубите, постигнатата стойност след края на оптимизацията е от около 1,300 м³/ден с поредица от мерки, които ще имат дългосрочен положителен ефект както върху водните количества, така и върху начина на работа на мрежата и нейната управляемост.

ИЗМЕРВАНЕ

Измервателна кампания с цел набелязване на мерки за оптимизация на водопотреблението.

ОБЩИ ДАННИ

По време на измервателната кампания на площадков водопровод на площадки Сопот и Иганово са извършени следните действия:

Проучване на площадков водопровод.

Измерване на потреблението.

Изработване на анализ на данните от измерванията включващ изготвяне на баланс на водните количества на водоснабдителната система на завода.

Оценка на загубите на вода, разделени на 3 категории:

 • Физически загуби на вода
 • Търговски загуби на вода
 • Неефективно използвана вода

От големите разлики между изчислените загуби на вода, може да бъде заключено, че загубите на вода са комбинация между физически от скрити течове и забравени водочерпни прибори извън работно време.

ЕФЕКТ

В резултат на направените измервания са отчетени необосновани тенденции в разхода на вода в часовете от денонощието и дните, когато производството не функционира.

„Хидролиа“ АД има сериозна експертиза и опит в намаляването на загуби на вода в мрежи и съоръжения. На база на този опит се предлага за изпълнение програма от мерки, които ще гарантират резултат от минимум намаление от 1000 м3/ден.

Проекти details
Контакти
 • Камарата на строителите, ул. „Михаил Тенев“ 6,
  гр. София, 1784
 • +359 2 426 2246
 • office@hydrolia.bg
 • Понеделник – Петък
  от 09:00 до 17:00